Povlačenje sredstava

Član Fonda stiče pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršenih 58 godina života, bez obzira na period akumiliranja sredstava, odnosno sa navršene 53 godine života i najmanje pet godina akumuliranja u kontinuitetu ili 60 mjesečnih uplata u periodu akumuliranja sredstava.

 

Izuzetno, pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima može se ostvariti i prije nego što se ostvari bilo koji uslov iz prethodnog stava:

 • u slučaju vanrednih troškova liječenja, koji se ne isplaćuju u skladu sa propisima o obaveznim zdravstvenim osiguranjem na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,
 • u slučaju trajne nesposobnosti za rad koja je je utvrđena u skladu sa propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju.

Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član Fonda mora početi najkasnije sa navršenih 70 godina života.

U slučaju smrti člana Fonda, i u perodu uplate i u periodu isplate, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je član imenovao Ugovorom o članstvu, a ukoliko nije određeno lice za naslijeđivanje, postupa se u skladu sa Zakonom o naslijeđivanju.

 

Akumulirana sredstva mogu se povući:

 • jednokratnom isplatom - kod jednokratne isplate akumuliranih sredstava člana Fonda, na osnovu njegovog zahtjeva, Društvo vrši isplatu. Ukoliko je akumulirani iznos na računu člana Fonda manji od 2.000,00 KM, isplata je moguća samo putem jednokratne isplate;
 • programiranom isplatom - u skladu sa važećim Pravilnikom Agencije za osiguranje Republike Srpske o uslovima i načinu programiranih isplata akumuliranih sredstava u dobrovoljnom penzijskom fondu. Programirane isplate se vrše na osnovu ugovora koji zaključuju član Fonda i Društvo. Ugovor o programiranoj isplati minimalno sadrži:
  • 1) uvodnu odredbu o predmetu ovog ugovora,
  • 2) podatke o članu Fonda: ime i prezime, adresa, JMB, broj telefona, broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je račun otvoren, a za strane državljane i podatke o državljanstvu i broju putne isprave,
  • 3) podatke o Društvu: naziv, matični broj, JIB, adresa sjedišta, registarski broj kod Agencije za osiguranje Republike Srpske, broj telefona, e-mail adresa i podatak o internet stranici Društva,
  • 4) podatke Fondu: naziv, adresa sjedišta i registarski broj kod Agencije za osiguranje Republike Srpske,
  • 5) podatke o akumuliranim sredstvima i programiranoj isplati: iznosu akumuliranih sredstava sa prinosom na dan potpisa ugovora iskazano u konvertibilnim markama ili u broju investicionih jedinica, datum početka programiranih isplata, dinamika programiranih isplata (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili višegodišnje), odredbu da se dinamika isplata može mijenjati na zahtjev člana Fonda, odredbu da se Društvo obavezuje da akumulirana sredstva vodi na individualnom računu, odredbu o obavezi Društva da akumulirana sredstva investira i pripisuje ostvareni prinos u periodu programirane isplate, sve do povlačenja cjelokupnih akumuliranih sredstava, do kog trenutka Društvo ima pravo naplate naknade za upravljanje Fondom, odredbu kojom se jasno i nedvosmisleno određuje da član Fonda i u periodu programiranih isplata snosi rizik ulaganja (usljed čega zbirni iznos svih programiranih isplata može biti veći, jednak ili manji iznosu akumuliranih sredstava sa prinosom na dan potpisa ugovora),
  • 6) završne podatke: odredbu da Društvo nema pravo na druge naknade u periodu programiranih isplata osim naknade za upravljanje Fondom, o obavezi člana Fonda da priloži Društvu dokumentaciju propisanu od strane Društva, datum i mjesto potpisivanja ugovora, potpis člana Fonda, te pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje Društva."
 • kombinacijom ovih načina.

Potrebne obrasce u vezi sa isplatom sredstava možete preuzeti u dijelu Obrasci.