Prinos fonda

Prinos se obračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova, i obračunava se za posljednjih 12 mjeseci do dana objavljivanja, odnosno kumulativno za period od pet godina i od početka poslovanja (30.11.2017. godine) i izražava se kao prinos na godišnjem nivou.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih prinosa. Budući prinosi mogu biti viši ili niži.

Garantovani prinos/sredstva

Društvo za upravljanje garantuje iznos od 50% svih neto izvršenih uplata (uplata u EPF umanjenih za ulaznu proviziju), uvećan za garantovani godišnji prinos koji iznosi 0,10%. Iznos garantovanih sredstava na individualnom računu člana EPF-a će zavisiti od dužine perioda ulaganja u EPF, visine uplata, kao i broja uplata i broja isplata iz EPF.

Član EPF-a preuzima rizik ulaganja iznad garantovanog godišnjeg prinosa obračunatog na prethodno navedeni način.